Dôjô-kun

Hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto
»Eins ist: Vervolkommene deinen Charakter.«

Hitotsu, makoto no michi o mamoru koto
»Eins ist: Bewahre den Weg der Aufrichtigkeit.«

Hitotsu, doryuko no seishin o yashinau koto
»Eins ist: Entfalte den Geist der Bemühung.«

Hitotsu, reigi o omonzuru koto
»Eins ist: Sei höflich.«

Hitotsu, kekki no yû o imashimuru koto
»Eins ist: Bewahre dich vor übertriebener Leidenschaft.«